bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม


    ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ ๐๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  จำนวน  ๔  ทุน ๆ ละไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่สังกัดชุมนุม/ชมรม  จึงประกาศรายชื่อชุมนุม/ชมรม  ดังต่อไปนี้

     ๑. ชมรมเลขกลคนคณิต

     ๒. ชุมนุมเคมีอาสา

     ๓. ชมรมสานหัวใจสายใยวิทยาการคอมพิวเตอร์

     ๔. ชุมนุมโภชนาการอาสา

            โดยชุมนุม/ชมรมที่ได้รับการอนุมัติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  โดยต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  หมายเลขโครงการ  ๖๐๐๒๒๒๐๑๓  ให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  เมื่อดำเนินการโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์  หัวหน้าโครงการที่ได้รับทันสนับสนุนทุกโครงการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งรายงานการดำเนินโครงการฯ ที่เสร็จสมบูรณ์  จำนวน  ๓  เล่ม  พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล  จำนวน  ๑  แผ่น        มายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170227161546.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 27/02/2560