bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม


เนื่องด้วยภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 
1. เรื่อง "โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB เพื่อใช้ในการวิจัน รุ่นที่ 3 " (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 จำนวน 3 วัน
2. เรื่อง "สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย รุ่นที่ 3 " (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 จำนวน 3 วัน 
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาาตรีและระดับปริญญาโท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคคลภายนอก ที่มีความสนใจในการทำวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการทำปัญหาพิเศษการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลภายในหน่อยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ 1-109 อาคาร จุฬาภวณวลัยลักษณ์ 1 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170221144702.pdf

ประกาศ ณ วันที่