bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 11 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รับสมัครทั้งสิ้น จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
ก. ตำแหน่งประเภทวิชาการ รับสมัคร จำนวน 10 อัตรา 
1. สังกัดคณะครุศาสตร์
1.1 อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 อาจารย์สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

3. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.2 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

4. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
4.1 อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา

5. สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
5.1 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

6. สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
6.1 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6.2 อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ข. ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา 
1. สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 บรรณารักษ์ ระดับ 3 ประจำศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
             ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือก คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เสียค่าธรรมเนียม 400 บาท
ผู้สมัครคัดเลือก คุณวุฒิระดับปริญญาโท เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
ผู้สมัครคัดเลือก คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เสียค่าธรรมเนียม 600 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 11/06/2558