bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน

การรับสมัคร
          นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน ดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ในเวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ และรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
            มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้..


1. นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น4 อาคารวิชญาการ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th


2. นักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่บอร์ดประชาสมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ http://www.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>CLICK ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา<<

สอบถมเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41171

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 12/05/2558