bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2/2559) ระดับปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160510093003.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 10/05/2559