การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (1 st National Conference in Science, Technology and Innovation 2019) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 24/04/2562

Read More