โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ กับความงาม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์กับความงาม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<<<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 8/03/2562

Read More