โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 08/03/2562

Read More