ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์เดิมของอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์เดิมของอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 22/02/2562

Read More