sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จุดเน้นของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์
2. มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะจากเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
3. มีโลกทัศน์ที่กว้างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพนักวิชาการอาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนภาคเอกชนพนักงานธนาคารพนักงานบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยผู้ประกอบการอิสระ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ