sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
สาขาวิชาชีววิทยา

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

สาขาวิชาชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิธีการทางชีววิทยามีพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาชีววิทยาและสาขาอื่นๆได้โดยเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถที่จะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างดีพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองชุมชนและองค์กรได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชนนักวิจัยอิสระนักวิชาการอิสระเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการนักวิชาการชีววิทยาภาครัฐพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์พนักงานบริษัทเอกชนประกอบอาชีพอิสระ