sistemon sanal santral
دانلود سریال عاشقانه دانلود فصل دوم شهرزاد دانلود سریال عالیجناب دانلود فیلم ایرانی Google
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นคือมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงซึ่งเน้นหนัก 3 ด้านที่สำคัญคือการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการสุขาภิบาลและความความปลอดภัยในอาหารผู้เรียนจะมีโอกาสใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหารในโรงงานจำลองของสาขาวิชารวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ในการประกอบอาชีพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. งานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเช่นงานในตำแหน่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหารการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร
2. งานในตำแหน่งครูอาจารย์
3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งต่างๆเช่นการวางแผนการผลิตการควบคุมการผลิตการควบคุมและประกันคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในระดับอุตสาหกรรม