bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
pomem hazırlık kursu besyo izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร

เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นได้ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นักวิชาการสาธารณสุขและให้บริการสุขภาพในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง