bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
pomem hazırlık kursu besyo izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Information Technology
 
ชื่อปริญญาชื่อเต็ม (ไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Information Technology)

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้บริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- กราฟิกดีไซเนอร์
- นักสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เจ้าของกิจการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เปิดรับภาคปกติ โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เปิดรับภาค กศ.พ. โดยจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เข้าสู่เว็บไซค์ | Enter the web
https://itlru.wordpress.com/
http://it.lru.ac.th/