bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
pomem hazırlık kursu besyo izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama

สาขาวิชาเคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (4 ปี)
จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชนมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา
โอกาสในการประกอบอาชีพ
นักวิจัยครูอาจารย์นักวิชาการนักเคมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพพนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมีประกอบอาชีพอิสระอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

โครงสร้างหลักสูตร -