?> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย :: Faculty of Science and Technology ::

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

bootstrap business templates อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates อาจารย์ยรรยงค์ พานเพ็ง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ว่าที่เรือโท วิชณ์วิสิธ วงค์เขียวแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ