อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

bootstrap business templates ดร.ยุวลี สีเสา
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates ดร.สุภาวดี สำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ
 
bootstrap business templates อาจารย์เกษร น้อยนาง
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชียวชาญ