more
 

ข่าวทุน/วิจัย/บริการวิชาการ
# การรับข้อเสนอโครงการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 14/06/2562
# เว็บไซต์ จุลสารนวัตกรรม ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 13/06/2562
# ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/01/2562
# ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13/11/2561
# การขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล) 8/11/2561
# ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 18/09/2561
# ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ และประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2/08/2561
# ประชมสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 26/06/2561
# ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า" 15/06/2561
# ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8/06/2561
# ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่4) และนานาชาติ เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 23/05/2561
# ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 16/05/2561
# ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ 9/04/2561
# ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 30/03/2561
# ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561 26/03/2561
# ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตัวแทนจากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการประมูลของออนไลน์ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 22/03/2561
# ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 20/03/2561
# ประกาศทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/02/2561
# ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 20/02/2561
# แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงการวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 14/02/2561
# ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของอาจารย์ในสังกัด 30/01/2561
# ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ) 18/01/2561
# การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 18/01/2561
# ทุนการศึกษาและวิจัยประเทศแคนาดา The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program 17/01/2561
# ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล 17/01/2561
# ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” 12/01/2561
# ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) 9/01/2561
# ประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 5/01/2561
# ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 29/12/2560
# การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 29/12/2560
Read More