more
 

ข่าวประกาศสำคัญ
# คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 23/05/2562
# ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 26/04/2562
# การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 24/04/2562
# ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 18/04/2562
# กำหนดการโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 18/04/2562
# ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 28/03/2562
# ประกาศ รายชื่อกรรมการสภานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 28/03/2562
# อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน 21/03/2562
# แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 20/03/2562
# แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับคณาจารย์) 20/03/2562
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 19/03/2562
# หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 19/03/2562
# เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอใช้ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (ตึก 28) 19/03/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาระเคมี 12/03/2562
# สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้เนื่องจากระบบลงทะเบียนมีปัญหา รบกวนผู้นำเสนอผลงานส่งข้อมูลของผู้นำเสนอผลงาน และไฟล์ผลงานที่จะนำเสนอมาทาง อีเมลล์ science@lru.ac.th 10/03/2562
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) 06/03/2562
# กำหนดการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 5/02/2562
# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 29/01/2562
# (เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 25/12/2561
# ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 20/12/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 18/12/2561
# ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 14/12/2561
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 11/12/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 6/12/2561
# โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 30/11/2561
# ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561 30/11/2561
# ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 26/11/2561
# (เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษาขอนแก่น) 23/11/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 16/11/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 7/11/2561
Read More