more
 

ข่าวทั่วไป
# ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งงานบุคลากรสายสนับสนุน 14/06/2562
# ประชุม โครงการอบรมทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม 13/06/2562
# การประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน 23/05/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ กับความงาม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 8/03/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 08/03/2562
# ภาพบรรยากาศค่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 8/03/2562
# ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 28/02/2562
# ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์เดิมของอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/02/2562
# คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 20/02/2562
# การประชุม การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) 20/02/2562
# การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2562 10/02/2562
# การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 5/02/2562
# โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group)ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วงมะพร้าวให้ปลอดภัยจากสารเคมี 31/01/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/01/2562
# โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในการจัดทำแผนการอบรม และคัดเลือกโรงเรียนและคัดเลือกหัวข้อการอบรม ในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 29/01/2562
# งานอนุรักษณ์และสืบสานประเพณีปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/01/2562
# ภาพกิจกรรม งานกีฬาสีสัมพันธ์วันปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 28/12/2561
# ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 25/12/2561
# ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 19/12/2561
# ประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2561 17/12/2561
# ภาพบรรยากาศการสอบทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 17/12/2561
# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561-2564 4/12/2561
# ประชุม เรื่อง การพิจารณารายละเอียดประกาศและแนวทางในการดำเนินงาน science and technology camp ปีการศึกษา 2561 30/11/2561
# วีดีโอบรรยากาศ LRU OPEN HOUSE ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/11/2561
# การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น 22/11/2561
# ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/11/2561
# การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15/11/2561
# ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 15/11/2561
# การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42 12/11/2561
# การติดตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9/11/2561
Read More