1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม. สัตวศาสตร์ ขอนแก่น 2549
2 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น 2546
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 ผลของการใช้รำเดือยและปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น 40,000 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
2 การศึกษาอิทธิพลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญติบโต และการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 40,000 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
3 องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน 50,000 วช.
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ งานการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”24 กรกฎาคม 2558
2 การศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมต่อผลผลิตไข่ในอาหารนกกระทา การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร เรียนรวม คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
3 ผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 วิชาการก้าวหน้าภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4 การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรตีน อัตราโปรตีนสุทธิ และการย่อยได้จริงของไนโตรเจนของผลพลอยได้จากการสีเดือยในลูกสุกรหย่านม การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 “ภูมิปัญญาเกษตรอีสานสืบสานพระราชดำริ” วันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 ผลการเสริมเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงให้ไข่ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 “ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานพระราชดำริ” วันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6 การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นเนื้อ. ตีพิมพ์วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 มกราคม 2561 หน้า 634- 638 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
7 ผลของระดับเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้. ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 93 - 98
8 ผลของการใช้การมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่อค่าทางชีวเคมีของเลือดและระบบสืบพันธุ์ของไก่ไข่. ตีพิมพ์วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พิเศษ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2561. หน้า 560 -568
9 การเปรียบเทียบการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐานกับสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้าในการแช่แข็งน้ำเชื้อโคต่อคุณภาพอสุจิ. ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 833 - 838
10 การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. ตีพิมพ์วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2561. หน้า 372 - 381
11 ผลของระดับไลซีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้. ตีพิมพ์วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับพิเศษ 1 2562. หน้า 753 - 756
12 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่. ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน้า 116 -121
13 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 1579-1584
14 ผลของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ในสารเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคแช่แข็ง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การผลิตสัตว์ อาหารสัตว์
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สัตวศาสตร์ ขอนแก่น 2565
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์ 2561