คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
  ประธาน
 • bootstrap business templates
  ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
  รองประธาน
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์วัลลภ  ทาทอง
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ดร.ยุวลี สีเสา
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย.ดร.ธนัญชัย์ บุญหนัก
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
  กรรมการ

 • bootstrap business templates
  อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
  กรรมการ
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
  กรรมการ

 • bootstrap business templates
  นาง เสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ