คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 • bootstrap business templates
  ดร.ยุวลี สีเสา
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์เกษร น้อยนาง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.สุภาวดี สำราญ
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร