คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

 • bootstrap business templates
  อาจารย์นิรมล ศรีชนะ
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์นภัสสร วงเปรียว
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร