คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสฬส ศรีหมื่นไวยุ
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ดาวงษา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ณัฐวุฒิ มาลีลัย
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ วีรชน มีฐาน
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร