คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.ณัจฉรียา คำยัง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.มธุรส ชลามาตย์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
  กรรมการและเลชานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร