คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี เติมสายทอง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • bootstrap business templates
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  พีรกมล
   กรรมการและเลขานุการ
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร