คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • bootstrap business templates
  อาจารย์วัลลภ  ทาทอง
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์มณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.อรทัย  จิตไธสง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  อาจารย์กานดา  ปุ่มสิน
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร