คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • bootstrap business templates
  ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี์์
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์จักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  อาจารย์นรุวรรณ  อยู่สำราญ
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ขอนแก่น)

 • bootstrap business templates
  อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารยดุลดนัย วันธงชัย
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ธนกรณ์ สายปัญญา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์คมยุทธ ไชยวงษ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร