คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • bootstrap business templates
  อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์จิตราภา คนฉลาด์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  • bootstrap business templates
   อาจารย์อิทธิชัย อินลุเพท
   กรรมการและเลขานุการ
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร