คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร