คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ดร.มาริษา เดอ เบลล์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์นิธิภัทร บุญปก
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ประยูร ประเทศ์
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  อาจารย์นฤมล โสตะ
  กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร