# ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 19/06/2562
# แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงานการประชุมในหน่วยงานของรัฐ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e-GP 19/06/2562
# รายงานผลการดำเนินแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ณ สิ้นไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 19/06/2562
# รายงานสรุปความพึงพอใจด้านให้คำปรึกษาทางวิชาการ ด้านให้คำปรึกษาการแนะแนว และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/06/2562
# การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 12/06/2562
# แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ 31/05/2562
# คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 23/05/2562
Read More
# ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานของตำแหน่งงานบุคลากรสายสนับสนุน 14/06/2562
# ประชุม โครงการอบรมทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม 13/06/2562
# การประชุมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน 23/05/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ กับความงาม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 8/03/2562
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 08/03/2562
Read More