Untitled Document
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
วันที่ 15 สิงหาคม 2559


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”